• Voorwaarden deelnemers studiedagen

  1. Inschrijving
   U kunt zich aanmelden voor een studiedag of cursus enkel en alleen door het retourneren van het volledig ingevulde inschrijfformulier of via de website.
  2. Aantal toe te laten deelnemers
   ADNV paramedische scholing is gemachtigd bij een overschrijding van het aantal deelnemers een wachtlijst aan te leggen in volgorde van binnenkomst van de formulieren.
  3. Punten kwaliteitsregister
   De aan een deelnemer toegekende scholingspunten worden door ADNV paramedische scholing doorgegeven aan het KNGF.
  4. Afgelasting van de cursus
   ADNV paramedische scholing houdt zich het recht voor een studiedag te annuleren bij gebrek aan voldoende deelnemers of vanwege redenen van overmacht. In dit geval worden de kosten van de studiedag 100% geretourneerd.
  5. Geheimhouding
   De cursist is verplicht alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de cursus worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als paramedicus direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.
  6. Aansprakelijkheid
   ADNV paramedische scholing is niet aansprakelijk voor geleden schade, een en andere opgevat in de meest uitgebreide zin, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzorgen van de nascholing of voor praktijktoepassingen van hetgeen u in de cursus wordt meegedeeld noch voor eventuele gevolgschade.
  7. Gebruik cursusmateriaal
   Het aan u ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld.
  8. Betalings- en annuleringstermijn
   1. Binnen een maand na inschrijving voor iedere nascholingsbijeenkomst wordt de factuur verzonden. Deze factuur is tevens een bevestiging van deelname. U dient deze factuur binnen 14 dagen na datering te voldoen
   2. Bij annulering na verzending van de factuur bent u 10% van het cursus geld verschuldigd als administratie kosten.
   3. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus wordt geen restitutie meer verleend tenzij er medische redenen of redenen van overmacht zijn. Het verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend. Punt 8b blijft onverminderd van toepassing
   4. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het cursusgeld zal ADNV paramedische scholing na drie maanden genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen.

Scroll naar boven